Disertasi Bahasa dan Sastra

2013

Mahyuddin Ritonga
Semantik Bahasa Arab Dalam Pendangan al-Anbari (Kajian Makna al-Tadad Di Dalam al-Qur'an). [PDF]